پروانه علامت استاندارد تشویقی

منظور از استاندارد اجباري استانداردي است که اجراي تمام يا بخشي از آن در کشور به ترتيبي که در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقرر شده است جهت توليد براي مصرف داخلي، صادرات و يا واردات اجباري مي گردد. کارخانه ها و کارگاههاي مشمول اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي مکلفند براي کنترل فرآورده هاي و تطبيق مشخصات و کيفيات آنها با استاندارد آزمايشگاه کنترل کالاي خود را که زيرنظر مسئول کنترل کيفيت کارخانه يا کارگاه اداره خواهد شد با وسائل مورد لزوم براي انجام آزمايشات لازم تأسيس نمايند. در موارد خاص و به اجازه مؤسسه استاندارد کارخانجات مي توانند براي انجام بعضي از آزمايشات لازم از امکانات ساير آزمايشگاهها استفاده نمايند

 استاندارد تشويقي استانداردي است که اجراي آن اختياري و بر حسب قرارداد بين مؤسسه از يکطرف و اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر انجام گيرد.

منتخر هستیم اعلام نماییم پس از ﺗﺪوﯾﻦ ۴ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهي ۳۰۷۵ ISIRI، ﻣﺠﺪدا ﺷﺮﮐﺖ دﻧﯿﺎي ﻣﺲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ISIRI 16012 و ISIRI 22108 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان گردید.

برای دریافت فایل استاندارد تشویقی اینجا کلیک نمایید

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*